مضرات حلوا شکری

حلوا به دلیل داشتن آرد و روغن وشکر ، یکی از غذاهای سنگین محسوب میشود و خوردن زیاد آن به هیچ وجه مخصوصا برای افرادی ک بیماری های قلبی دارند پیشنهاد نمی شود.

مضرات حلوا شکری

توصیه کارشناسان تغذیه این است که تا جای امکان  حلوا  را در منزل و با روغن گیاهی درست کنند و کمتر آن را از قنادی ها تهیه نمایدد زیرا آنها به طور معمول ، حلوا را با روغن جامد درست می کنند.

همچنین سعی نمایید هنگام درست کردن حلوا ، روغن گیاهی را زیاد حرارت ندهید.